Friday, May 24, 2024
   
Text Size

Informatică pentru profesori

Nu Rata!

IMGDeşi a apărut la Editura KARTA-GRAPHIC în  2011, DIDACTICA INFORMATICII este una dintre cele mai căutate cărţi de profil, datorită conţinutului său şi a modului de structurare a infomaţiei. Cuprinzând ultimele noutăţi din domeniu, volumul este o piatră de temelie pentru învăţarea la nivel de liceu a noţiunilor informatice atât de căutate astîzi, indiferent de profesia pe care o alege cineva. Ea cuprinde strategii şi moduri de predare a informaticii de către profesori, la nivel liceal. Autorii volumului de informatică sunt Luminiţa Radu – prof. gr. I, Colegiul “Spiru Haret” Ploieşti; Daniela Ionescu – prof. gr II, Colegiul ”Jean Monnet” Ploieşti; Codruţa Ţenea – prof. gr. II, Liceul tehnic Energetic Râmnicu Vâlcea. Coordonatorii acestei prestigioase cărţi sunt lect. univ. dr. Mihaela Suditu – Departamentul Ştiinţele Educaţiei,Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti; Insp, prof. Rîpeanu Luminiţa, inspector de informatică la ISJ Prahova şi prof. gr I, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti.

"Această carte reprezintă o bună resursă educaţională la care profesorul poate apela oricând, deoarece ia în discuţie fiecare din temele majore ale teoriei instruirii: curriculum, strategii didactice, evaluare. Vom regăsi în conţinutul cărţii atât elemente teoretice - necesare în pregătirea materialelor din cadrul cercurilor metodice, schimburilor de

experienţe, pregătirii profesionale - cât şi aplicaţii şi exemplificări pentru domeniul informaticii, propuneri care vin din partea cadrelor didactice autori şi a celor colaboratori." - afirmă dr. Mihaela Suditu, lector universitar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Departamentul Ştiinţele Educaţiei

Aşadar, recomandăm această cartea ca pe o utilă sursă de cunoaştere, care acoperă tematici didactice fundamentale pregătirii oricărui profesor: de la cei debutanţi, la cei ce se pregătesc în vederea obţinerii definitivatului şi a gradelor didactice, până la profesorii cu experienţă didactică bogată. Este o literatură de specialitate actualizată şi îmbogăţită cu exemplificări utile. Lucrarea de faţă are drept obiective pe de o parte, analiza sistematică a unor aspecte legate de predarea informaticii în liceu iar pe de altă parte, prezentarea unor aspecte ştiinţifice legate de programarea aplicaţiilor în acest domeniu. Volumul se adresează studenţilor, viitorilor profesori de informatică aflaţi în stadiul formării iniţiale, dar în egală măsură şi profesorilor aflaţi în diferite etape ale perfecţionării în carieră.

"Am trecut în revistă metodele şi strategiile didactice pe care le are la îndemână informatica, reconectându-le la noile realităţi. Am ţinut cont şi de faptul că tehnologiile informaţionale sunt vitale pentru societatea de astăzi, de aceea informaticii îi revine un rol important. Ea pregăteşte cetăţenii pentru a putea nu numai utiliza aceste tehnici, dar şi pentru a putea trăi deoarece întreaga societate este şi va fi informatizată. Sperăm ca efortul şi demersul nostru să fie de folos atât cadrelor didactice începătoare, cât şi a celor cu o mare experienţă, dar şi elevilor sau studenţilor care ar dori să urmeze o carieră didactică", declară Luminiţa Radu, prof. gr. I, la Colegiul “Spiru Haret” Ploieşti, una dintre autoarele manualului. 

Structural, lucrarea este gândită în 6 capitole, a căror prezentare succesivă o realizăm, după cum urmează:

În capitolul 1, Consideraţii generale: Informatica şi Societatea Informaţională sunt delimitate conceptele fundamentale de lucru,
aşa cum le regăsim în literatura de specialitate: pedagogie, didactică, psihologie, metodică, metodica predării informaticii, teorie, modelare, proiectare, competenţă didactică etc.

Capitolul 2, Documentele profesorului se vrea a fi o trecere în revista a caracteristicilor specifice documentelor de lucru pentru fiecare cadru didactic: planificare calendaristică, programă de informatică, manual, plan cadru, programă şcolară, proiectarea unităţii de învăţare, obiective operaţionale şi exigenţe de alcătuire a acestora, obiective generale, obiective cadru şi de referinţă. Sunt prezentate, şi analizate de asemenea, taxonomiile de clasificare a obiectivelor pedagogice, pe domenii şi clase comportamentale: cognitiv, afectiv şi psihomotor. Regăsim, de asemenea, explicaţii cu privire la proiectarea şi aplicarea CDS la informatică.

Capitolul 3, Strategii didactice utilizate în procesul de predare – învăţare - evaluare la disciplinele informatice, prezintă analitic metodele cel mai des utilizate în predarea informaticii. Puterea de aplicativitate a acestui capitol sporeşte substanţial prin prezentarea de exemple concrete, de posibilităţi de folosire a metodelor prezentate şi descrise teoretic, în cadrul orelor de informatică. Sunt prezentate detaliat atât metodele tradiţionale de predare-învăţare, cât şi metodele moderne, interactive, cărora autorii le dedică un subcapitol întreg, însoţind prezentarea teoretică cu aplicaţii exemplificatoare pentru domeniul informatică.

Capitolul 4, intitulat Integrarea mijlocelor de învăţământ în procesul de predare-învăţare - evaluare la disciplinele informatice, urmează firesc, capitolului dedicat ansamblului metodelor de predare-învăţare şi prezintă Laboratorul ca mediu de instruire, şi cadrul
în care elevii îşi desfăşoară activitatea de învăţare. Sunt, de asemenea, prezentate modalităţi de valorificare a software-ului educaţional inter, trans şi multidisciplinar, precum şi posibilităţi de utilizare a platformelor de e-learning ca resursă educaţională. Un subcapitol important este dedicat modalităţilor de valorificarea reţelei Internet, considerată resursă educaţională.

Capitolul 5, Evaluarea randamentului şcolar în concordanţă cu obiectivele curriculare la informatică, face o trecere amplă în revistă a tuturor temelor importante, atunci când vorbim despre procesul de evaluare a rezultatelor şcolare în domeniul informaticii,
de la definirea conceptelor care compun actul evaluării: - măsurarea, aprecierea, emiterea judecăţii de valoare la discutarea funcţiilor evaluării şi a modalităţilor de integrare a acesteia în actul didactic. De la tipurile de metode şi probe de evaluare tradiţionale, la principalele metode complementare de evaluare al căror potenţial formativ susţine individualizarea actului educaţional prin sprijinul acordat elevului. Toate aceste prezentări sunt susţinute şi îmbogăţite prin exemple, prin aplicaţii pentru domeniul informaticii.

Capitolul 6, Principiile didacticii şi valorificarea lor în învăţământul informaticii, prezintă ansamblul principiilor didactice, suporturi  normative care orientează întreaga desfăşurare a procesului didactic şi care, în accepţiunile moderne, capătă semnificaţia
de „standarde instrucţionale minimale”. Sunt luate în discuţie: principiul învăţământului sistematic şi continuu; principiul participării conştiente şi active a  elevilor la activitatea de predare-învăţare; principiul accesibilităţii şi individualizării procesului de învăţământ; principiul intuiţiei şi al respectării raportului dintre senzorial si raţional; principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor; principiul motivaţiei optime a învăţării; principiul legării teoriei de practică; principiul asigurării conexiunii inverse în
procesul de învăţământ. Valoarea aplicativă a cărţii este sporită prin prezentarea în Anexe a multiple exemple concrete de proiecte de unitate de învăţare dar şi proiecte didactice pentru disciplina informatică.

Tot în Anexe vom regăsi prezentate subiecte - propuse de-a lungul timpului - la examenul de titularizare pentru profesorii
informaticieni, precum şi indicaţiile de rezolvare ale acestora. Puterea ideatică a lucrării de faţă creşte prin complementaritatea introducerii exemplelor concrete din activitatea didactică a profesorilor de informatică, a experienţelor şi valorilor acestora. Aşadar, o publicaţie utilă şi de interes.

"Această lucrare de didactica informaticii apare ca o necesitate izvorâtă din condiţiile unei lumi în schimbare şi transformare la
care şcoala este prima chemată să facă faţă. Există o multitudine de lucrări de specialitate, unele mai vechi, altele mai noi, unele valabile încă, altele chiar dacă sunt depăşite, se poate învăţa şi desprinde din acestea o experienţă trecută sau recentă. Aceste lucrări au reprezentat o raportare a profesorului la şcoală, la valorile acesteia şi nu în ultimul rând la elevi şi la întreaga societate.
Fără a avea pretenţia de a concepe o lucrare perfectă şi exhaustivă, prezentăm acest demers ca un sprijin mai ales pentru profesorii din învăţământul preuniversitar. O lucrarea nouă doreşte să pună în evidenţă această schimbare şi transformare a şcolii şi a cadrelor didactice în noile condiţii existenţiale, o redefinire a locului informaticii în arealul de discipline şcolare." -  explică prof. Luminiţa Radu (prof. gr. I, Colegiul “Spiru Haret” Ploieşti)

“Educaţia contemporană, după cum se recunoaşte quasiunanim, pregăteşte oamenii pentru schimbări – pentru trăirea lor şi pentru participarea la pregătirea lor. Exigenţele cunoaşterii şi acţiunii contemporane – coerenţă şi eficacitate – impun oricărei strategii şi/sau metodologii a educaţiei pentru valori să ţină seama de semnificaţia reală a conceptelor de limită şi posibil. Iubitorii de înţelepciune ai secolului nostru înţeleg tot mai mult că pluralitatea lumii este ireductibilă, că există în lume o complementaritate (inclusiv între domeniul existenţei şi domeniul valorii) şi propun un demers de studiere a limitelor existenţiale , de raportare a omului la aceste limite şi punerea problemei depăşirii lor”(Gheorghe Bunescu - cititor).

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh